The determinantal ideals of extended Hankel matrices


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm