Second-order optimality conditions for boundary control problems with mixed pointwise constraints


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm