On the no-gap second-order optimality conditions for a discrete optimal control problem with mixed constraints


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm