On the generalized convolution with a weigth-function for Fourier, Fourier cosine and sine transforms


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm