Nhóm nghiên cứu: Hệ thống thông tin địa lý và Khoa học dữ liệu không gian

Trưởng nhóm: TS. Lê Hải Hà

Liên hệ

Người liên hệ:TS. Trần Ngọc Thăng
Điện thoại:0438692137

Các thành viên chính

Giới thiệu chung

  • Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng
  • Khoa học dữ liệu không gian, khai phá dữ liệu ảnh viễn thám

Các hướng nghiên cứu mũi nhọn

  • Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng
  • Khoa học dữ liệu không gian, khai phá dữ liệu ảnh viễn thám