Các nhóm nghiên cứu

  1. Khoa học dữ liệu, máy học và các phương pháp tính toán mềm

  2. Toán rời rạc

  3. Toán Giải tích

  4. Lý thuyết tối ưu và ứng dụng

  5. Phương trình vi phân và ứng dụng

  6. Các mô hình toán học ứng dụng trong hệ thống phức tạp

  7. Toán Tin-lý thuyết và ứng dụng