Danh sách Nghiên cứu sinh: Khóa NCS2014B

Họ và tên: Nguyễn Phương Thùy
Nơi công tác: Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa HN
Người hướng dẫn khoa học:
  • TS. Nguyễn Ngọc Doanh
  • PGS.TS. Phan Thị Hà Dương
Tên đề tài: Một số mô hình toán học cho sinh thái hai loài cạnh tranh
Thông tin chi tiết: Download
Họ và tên: Trần Tuấn Thanh
Nơi công tác: Công ty xếp hạng tín nhiệm Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học:
  • PGS.TS. Tống Đình Quỳ
  • GS.TS. Nguyễn Khắc Minh
Tên đề tài: Các mô hình thống kê và ứng dụng trong đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất
Thông tin chi tiết: Download
Họ và tên: Ngô Quý Đăng
Nơi công tác: Trường CĐSP Thái Bình
Người hướng dẫn khoa học:
  • PGS.TS. Nguyễn Thiệu Huy
Tên đề tài: Nghiệm tuần hoàn và dáng tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình vi phân
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Đinh Xuân Khánh
Nơi công tác: Trường ĐH Hải Phòng
Người hướng dẫn khoa học:
  • PGS.TS. Nguyễn Thiệu Huy
  • TS. Phan Xuân Thành
Tên đề tài: Đa tạp bất biến chấp nhận với một lớp phương trình vi phân
Thông tin chi tiết:

Học viên các khóa khác

16/12/2014. Khóa NCS2013B
16/12/2014. Khóa NCS2012B
16/12/2014. Khóa NCS2011B
05/05/2016. Khóa NCS2016
05/05/2016. Khóa 2015