Danh sách Nghiên cứu sinh: Khóa NCS2011B

Họ và tên: Đỗ Văn Tuấn
Nơi công tác: Trường CĐ Thương mại & du lịch Hà Nội
Người hướng dẫn khoa học:
  • GS.TSKH. Lê Hùng Sơn
  • PGS.TS. Phạm Văn Ất
Tên đề tài: Kỹ thuật thủy vân và mật mã học trong bài toán xác thực, bảo vệ bản quyền dữ liệu đa phương tiện
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Ngô Thị Hiền
Nơi công tác: Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa HN
Người hướng dẫn khoa học:
  • GS.TSKH. Đỗ Long Vân
  • TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Tên đề tài: Một số tính chất của mã luân phiên, mã định biên và ứng dụng
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Lê Xuân Huy
Nơi công tác: Trường ĐH KTKT CN
Người hướng dẫn khoa học:
  • PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo
  • TS. Trịnh Tuân
Tên đề tài: Tích chập suy rộng liên quan đến các phép biến đổi tích phân Laplace, Fourier và ứng dụng
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Phạm Văn Bằng
Nơi công tác: Công ty Aurecon Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học:
  • PGS.TS Nguyễn Thiệu Huy
Tên đề tài: Một số tính chất của nghiệm phương trình vi phân trong không gian Banach
Thông tin chi tiết:

Học viên các khóa khác

16/12/2014. Khóa NCS2012B
16/12/2014. Khóa NCS2013B
16/12/2014. Khóa NCS2014B