Two algorithms for solving single-valued variational inequalities and fixed point problems

: 14h00, ngày 23/02/2016 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Nguyễn Thế Vinh


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

24/02/2016. TBA