Toeplitz plus Hankel integral equation

: 09h30, ngày 21/12/2016 (Thứ Tư)

: D3106 b

: Seminar Giải tích

: TS. Nguyễn Minh Khoa

: ĐH Điện lực


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

14/12/2016. Học kết hợp
06/01/2017. Máy học