Tiếp cận DM giải một số bài toán tối ưu rời rạc

: 10h00, ngày 23/04/2015 (Thứ Năm)

: Bộ môn Toán ứng dụng

: Seminar Tối ưu

: Phạm Thị Hoài

: Toán cơ bản


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm