Thuật toán hướng pháp tuyến giải bài toán quy hoạch lồi đa mục tiêu và bài toán quy hoạch tích lồi (tiếp)

: 14h00, ngày 10/10/2014 (Thứ Sáu)

: Văn phòng Bộ môn Toán ứng dụng

: Seminar Tối ưu

: Trần Ngọc Thăng

: Toán Tin


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm