The Glowinski – Le Tallec splitting method revisited in the framework of equilibrium problems in Hilbert spaces

: 14h00, ngày 28/03/2017 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Trịnh Ngọc Hải


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm