The Generalized Convolutions with a Weight Function for Fourier and Laplace Transforms

: 09h30, ngày 18/03/2015 (Thứ Tư)

: C10. 208

: Seminar Giải tích

: Lê Xuân Huy

: NCS Viện Toán ứng dụng và Tin học

Tóm tắt báo cáo

Seminar 18.3.2015


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm