The Generalized Convolution related to the Laplace, Fourier integral transforms and application

: 09h30, ngày 07/10/2015 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Lê Xuân Huy

: University Economic and Technical Industries

Tóm tắt báo cáo

tomtat BC HUY


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm