The convolution for the Kontorovich-Lebedev transform revised

: 09h30, ngày 30/09/2015 (Thứ Tư)

: C10. 208

: Seminar Giải tích

: Nguyễn Thanh Hồng

: ĐHSP Hà Nội


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm