Tập thô mờ và phát hiện tri thức

: 14h30, ngày 09/10/2017 (Thứ Hai)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Lê Văn Hùng

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo tiếp tục trình bày về ứng dụng tập thô mờ trong phát hiện tri thức.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm