Tập không dư thừa trong đồ thị

: 09h15, ngày 10/12/2019 (Thứ Ba)

: P104 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Chí Ngọc

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về tập không dư thừa (irredundance set) trong đồ thị, bài toán về tập không dư thừa cực đại có lực lượng lớn nhất và lực lượng nhỏ nhất, mối quan hệ với các bài toán tập thống trị cũng như tập độc lập, một số kết quả và một số kỹ thuật đề xuất.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm