Suy diễn mờ trong tập mờ bức tranh

: 14h30, ngày 13/03/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Bùi Công Cường

: Viện Toán học

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo tiếp tục trình bày về một số phương pháp suy diễn mờ xây dựng trên lý thuyết tập mờ bức tranh!


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm