Suy diễn mờ trong hệ mờ bức tranh

: 14h30, ngày 27/03/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Bùi Công Cường

: Viện Toán học

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo tiếp tục trình bày về các phương pháp suy diễn mờ sử dụng hệ mờ bức tranh.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm