Solution existence and algorithms with convergence rate for strongly pseudomonotone equilibrium problems

: 14h00, ngày 21/04/2015 (Thứ Ba)

: Phòng hội thảo 208, C10

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Phùng Minh Đức


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm