Reverse inequalities for the Fourier cosine convolution and applications to inverse heat source problems

: 09h30, ngày 02/12/2015 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

: ĐH Bách khoa Hà Nội


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm