Recovery of the fractional diffusion a single boundary measurement

: 08h30, ngày 24/05/2017 (Thứ Tư)

: D3. 105

: Seminar Giải tích

: GS. TSKH Vu Kim Tuan

: Univ. West Georgia, USA

Tóm tắt báo cáo

BachKhoa-2017


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm