Proximal Alternating Linearized Minimization for Nonconvex and Nonsmooth Problems

: 14h00, ngày 25/04/2017 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Lê Hải Yến


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm