Phương pháp suy diễn mờ trên hệ mờ bức tranh

: 14h30, ngày 20/03/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Bùi Công Cường

: Viện Toán học

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo tiếp tuc trình bày về một số phương pháp suy diễn dựa trên cơ sở tập mờ bức tranh.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm