Phương pháp máy học cho bài toán việc tìm người – người tìm việc

: 10h15, ngày 16/10/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Trọng Hoàng Việt

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về một số phương pháp máy học sử dụng trong vấn đề khớp giữa công việc và người tìm việc trên một cơ sở dữ liệu việc làm.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm