On the polyconvolution for Hartley and Fourier cosine transforms

: 09h30, ngày 08/04/2015 (Thứ Tư)

: C.10, 208

: Seminar Giải tích

: TS. Nguyễn Minh Khoa

: Đại học Điện lực

Tóm tắt báo cáo

Tóm tắt


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm