On the Lp-Lq norm of the Hankel, Kontorovich-Lebedev transforms and related operators.

: 09h30, ngày 01/04/2015 (Thứ Tư)

: C10.208

: Seminar Giải tích

: Phạm Văn Hoằng

: NCS ĐHBK Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Bao cao


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm