On the Kontorovich-Lebedev generalized convolution inequalities and application

: 09h30, ngày 12/10/2016 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Phạm Văn Hoằng

: NCS. ĐH Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

bao-cao-hoang-10-2016


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm