On Strong Convergence of Halpern’s Method Using Averaged Type Mappings

: 14h00, ngày 19/05/2015 (Thứ Ba)

: Phòng hội thảo 208-C10

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Đặng Xuân Sơn


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm