Nghiệm sóng chạy của một số hệ có yếu tố lan truyền bệnh dịch (tiếp)

: 14h00, ngày 17/04/2014 (Thứ Năm)

: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội

: Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

: Vũ Thị Thanh Nhàn

: Đại học sư phạm Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Nghiệm sóng chạy của hệ ba chiều có yếu tố lan truyền bệnh dịch.

Các kết quả chính nhận được qua các bước chứng minh:

  1. Xây dựng nón lồi bất biến.
  2. Chứng minh tồn tại nghiệm sóng chạy.
  3. Chứng minh không tồn tại nghiệm sóng chạy.

Nghiệm sóng chạy của một số hệ có yếu tố lan truyền bệnh dịch (tiếp)

: 14h00, ngày 10/04/2014 (Thứ Năm)

: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội

: Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

: Vũ Thị Thanh Nhàn

: Đại học sư phạm Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Nghiệm sóng chạy của hệ ba chiều có yếu tố lan truyền bệnh dịch.

Các kết quả chính nhận được qua các bước chứng minh:

  1. Xây dựng nón lồi bất biến.
  2. Chứng minh tồn tại nghiệm sóng chạy.
  3. Chứng minh không tồn tại nghiệm sóng chạy.

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm