Một số thuật toán trên đồ thị dưới góc nhìn đại số tuyến tính

: 08h30, ngày 20/03/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Ngô Trường Giang

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày một số thuật toán trong lý thuyết đồ thị trên cơ sở sử dụng biểu diễn ma trận và các kỹ thuật của đại số tuyến tính.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm