Một số lớp bộ ba De Morgan trên tập mờ bức tranh

: 14h30, ngày 03/04/2017 (Thứ Hai)

: P104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Roãn Thị Ngân

: ĐH Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Bộ ba De Morgan (phép tuyển, phép hội và phép phủ định thỏa mãn tính chất De Morgan) là một trong những thành tố cơ bản của các phép suy luận và suy diễn. Báo cáo trình bày về bộ ba De Morgan, các tính chất, phép toán, phân lớp bộ ba De Morgan. Báo cáo cũng trình bày về một số phân lớp, tính chất, và cách thức xây dựng các bộ ba De Morgan trong ngữ cảnh tập mờ bức tranh.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm