Một số đề tài nghiên cứu

: 08h00, ngày 06/02/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Chí Ngọc

: ĐH BKHN

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về một số đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực Lý thuyết đồ thị và lý thuyết tổ hợp. Phù hợp với các bạn sinh viên chuẩn bị làm đồ án 1, 2, 3 và đồ án tốt nghiệp!


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

06/01/2017. Máy học