Một số bài toán trong tính toán mềm hiện đại

: 14h30, ngày 21/11/2016 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Lê Hoàng Sơn

: ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH QGHN

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày phần tiếp theo về một số bài toán trong tính toán mềm hiện đại, tập trung vào một số giải pháp giải bài toán.


Đánh giá bài viết

Một số bài toán trong tính toán mềm hiện đại
5 (100%) 1 vote

Xem thêm

20/11/2016. Bài toán k-màu