Monotone optimization and applications

: 14h00, ngày 17/05/2016 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Phạm Thị Hoài


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm