Một số đề tài cao học và nghiên cứu sinh

: 14h30, ngày 05/12/2016 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Bùi Công Cường

: Viện Toán học

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày một số hướng nghiện cứu hiện đại trong lý thuyết mờ, mạng neural, tính toán mềm, máy học và khai phá dữ liệu. Cung cấp thông tin cho các bạn sinh viên muốn theo đuổi tới luận văn cao học hay luận án tiến sĩ.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm