Mạng Neural

: 10h15, ngày 21/11/2017 (Thứ Ba)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Machine Learning và Data Mining

: Lê Chí Ngọc

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các khái niệm cũng như kỹ thuật cơ bản của mạng Neural. Ngoài ra, báo cáo trình bày về một số ứng dụng mạng Neural trong các bài toán thực tế.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

27/11/2017. Credit Scoring