Lý thuyết đồ thị, ứng dụng trong lý thuyết mã

: 08h30, ngày 31/10/2017 (Thứ Ba)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Huy Anh

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong lý thuyết mã hóa và giải mã.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

29/10/2017. Ensemble Learning