Luật kết hợp mờ

: 14h30, ngày 12/12/2016 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Lê Chí Ngọc

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về bài toán luật kết hợp. Đây là một trong ba bài toán cơ bản của khai phá dữ liệu và máy học tìm kiếm sự xuất hiện đồng thời, có liên quan và phổ biến giữa các thành phần dữ liệu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tập mờ để phân tích dựa trên các loại dữ liệu khác nhau như nhị phân, phân loại, liên tục hay rời rạc. Ngoài ra các phương pháp dựa trên lý thuyết tập mờ trực cảm và tập mờ bức tranh cũng được sử dụng để đánh giá các luật tìm được.


Đánh giá bài viết

Luật kết hợp mờ
5 (100%) 1 vote

Xem thêm

14/12/2016. Học kết hợp