Luật kết hợp mờ

: 10h00, ngày 13/03/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Tiến Mạnh

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu. Đây là một trong ba bài toán cơ bản của khai phá dữ liệu. Tiếp cẩn sử dụng logic mờ để tạo ra các luật kết hợp và suy diễn mềm dẻo. Thuật toán được đề xuất cũng như xem xét các cải tiến. Một số vấn đề liên quan đến lọc luật kết hợp cũng được nêu ra.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm