Inverse Heat Equation

: 09h30, ngày 10/06/2015 (Thứ Tư)

: C10, 208

: Seminar Giải tích

: GS. TSKH Vũ Kim Tuấn

: USA

Tóm tắt báo cáo

BC Bachkhoa-6.2015


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm