Introduction to Machine Learning and CoLT

: 10h15, ngày 05/12/2017 (Thứ Ba)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Trần Bảo Trung

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày các khái niệm cơ bản về máy học và CoLT.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

27/11/2017. Credit Scoring