Intergral transforms of the generalized convolutions type.

: 09h30, ngày 22/10/2014 (Thứ Tư)

: C10. 208

: Seminar Giải tích

: Nguyễn Anh Đại

: HVCH ĐHBK Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

tom tat bao cao 1 (2)


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm