Integral transforms related to the Fourier-Laplace generalized convolution with a weight function

: 09h30, ngày 05/11/2014 (Thứ Tư)

: C10. P.208

: Seminar Giải tích

: Lê Xuân Huy

: NCS ĐHBK Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

tom tat bao cao


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm