Integral transforms related to the Fourier-Laplace generalized convolution with a weight function

: 09h30, ngày 02/11/2016 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: TS. Le Xuan Huy

: ĐHKT Công nghiệp Nam Định


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm