Integral transforms of Fourier cosine-Fourie siner-Laplace generalized convolution type

: 09h30, ngày 06/05/2015 (Thứ Tư)

: C 10. 208

: Seminar Giải tích

: Lê Xuann Huy

: NCS. ĐHBK Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

huy bao cao


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm