Inequalities for Hartley – Fourier cosine polyconvolution

: 09h30, ngày 10/12/2014 (Thứ Tư)

: C.10, 208

: Seminar Giải tích

: Phí Thị Vân Anh

: NCS DHBK Hà Nôi

Xem file đính kèm

TomtatE_Bc_PVA.pdf

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm