Inequalities for Fourier Transforms and Convolution

: 09h00, ngày 07/05/2014 (Thứ Tư)

: C 10, 2080

: Seminar Giải tích

: Prof. Vu Kim Tuan

: University of West Georgia, USA

Tóm tắt báo cáo

BC.VKTUAN.2014 (1)


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm