How can one hear the shape of a drum

: 09h00, ngày 05/06/2018 (Thứ Ba)

: D3. 105

: Seminar Giải tích

: GS. TSKH Vũ Kim Tuấn

: University of West Georgia, USA

Tóm tắt báo cáo

VuKimTuan-BachKhoa2018


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm